Tạo thông báo Telegram khi mất điện với Terminal

Giới thiệu

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo một hệ thống thông báo trên Telegram khi mất điện lưới. Chúng ta sẽ sử dụng một thiết bị thông minh có kết nối internet với IP tĩnh và một script để kiểm tra kết nối với thiết bị đó. Khi mất kết nối (tức là thiết bị không trả lời ping), hệ thống sẽ gửi một thông báo đến Telegram.

Yêu cầu

 1. Thiết bị thông minh với IP tĩnh: Đảm bảo rằng thiết bị của bạn có thể kết nối internet và có một địa chỉ IP tĩnh.
 2. Máy tính chạy Windows: Chúng ta sẽ sử dụng file .cmd để thực hiện ping và gửi thông báo.
 3. Tài khoản Telegram và một bot: Bạn cần tạo một bot Telegram và lấy API token của bot.

Bước 1: Tạo Bot Telegram

 1. Mở Telegram và tìm kiếm “@BotFather”.
 2. Bắt đầu trò chuyện với BotFather và gửi lệnh /start.
 3. Gửi tiếp lệnh /newbot và làm theo hướng dẫn để tạo bot mới.
 4. Sau khi tạo xong, bạn sẽ nhận được một API token. Hãy lưu lại token này để sử dụng sau.

Bước 2: Tạo Chat ID

 1. Tìm “@userinfobot” trên Telegram.
 2. Bắt đầu trò chuyện với bot này và gửi lệnh /start.
 3. Bot sẽ trả về thông tin của bạn, bao gồm Chat ID. Hãy lưu lại Chat ID này.

Bước 3: Viết Script Kiểm Tra Ping

 1. Mở Notepad và dán đoạn mã sau:
@echo off
setlocal

set DEVICE_IP=192.168.3.251
set TELEGRAM_API_KEY=6419181476:AAHjc9sADvCMeHl1GbtOIzL-wGpEtvUyCPc
set CHAT_ID=7017272641
set MESSAGE=Khong co ket noi toi %IP_ADDRESS%

:loop
ping -n 1 %DEVICE_IP% | find "TTL=" >nul
if errorlevel 1 (
curl -s -X POST https://api.telegram.org/bot6419181476:AAHjc9sADvCMeHl1GbtOIzL-wGpEtvUyCPc/sendMessage -d chat_id=7017272641 -d text="%MESSAGE%"
) else (
echo Ket noi thanh cong toi %IP_ADDRESS%
)
timeout /t 60 /nobreak
goto loop

 1. Thay đổi các biến DEVICE_IP, TELEGRAM_API_KEY, và CHAT_ID theo thông tin của bạn.
 2. Lưu file với tên check_power.cmd.

Bước 4: Chạy Script

 1. Mở Command Prompt với quyền Admin.
 2. Điều hướng đến thư mục chứa file check_power.cmd.
 3. Chạy file bằng lệnh:
check_power.cmd

Kết luận

Bây giờ, mỗi phút hệ thống sẽ ping thiết bị của bạn một lần. Nếu ping thất bại, nó sẽ gửi thông báo đến Telegram báo hiệu có thể mất điện lưới. Hệ thống sẽ tiếp tục chạy cho đến khi bạn tắt terminal.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *